Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden

Van “Andersen Handelsonderneming” handelend onder de naam Silikal Benelux, gevestigd te (5691 VG) Son aan de Zwaluwlaan 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nr. 110.493.38., verder te noemen als Silikal Benelux.

 

ARTIKEL 1.
Toepasselijkheid.
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, offertes, overeenkomsten, werkopdrachten en leveringen met beperkte aansprakelijkheid van Silikal Benelux.

1.2 Silikal Benelux verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden die door afnemers van toepassing werden of worden verklaard, tenzij en voor zover Silikal Benelux uitdrukkelijk en schriftelijk de toepasselijkheid daarvan heeft aanvaard.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle handelingen, leveringen en gedragingen van Silikal Nederland, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

 

ARTIKEL 2.
Aanbiedingen en bevestigingen
2.1 De aanbiedingen van Silikal Benelux zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd zolang Silikal Benelux niet aan afnemers heeft bevestigd met acceptatie akkoord te gaan.

2.2 Handelingen, mededelingen, toezeggingen of genoteerde opdrachten door Silikal Benelux binden haar slechts indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Aanbiedingen zijn, onverminderd het sub 2.1 bepaalde geldend gedurende de periode die in de aanbieding wordt genoemd.

 

ARTIKEL 3.
Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand dan wel doordat Silikal Benelux met uitvoeringshandelingen is begonnen. De door Silikal Benelux verzonden orderbevestiging of bij gebreke daarvan de afleveringsbon geldt als volledig bewijs van de overeenkomst, dan wel bij gebreke daarvan de factuur, behoudens eventuele onjuistheden die de afnemer binnen 8 dagen na datum van verzending schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

3.2 Een overeenkomst die een afnemer heeft gesloten met een vertegenwoordiger of tussenpersoon van Silikal Benelux is slechts geldend indien en voor zover de vertegenwoordiger of tussenpersoon beschikt over een daartoe strekkende schriftelijke volmacht.

3.3 Tegenover de afnemer heeft de administratie van Silikal Benelux volledige bewijskracht.

 

ARTIKEL 4.
Prijzen
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden ter zake door Silikal Benelux geaccepteerde opdrachten, de prijzen en condities per de datum waarop de opdracht schriftelijk is bevestigd.

4.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde prijzen zijn exclusief de eventueel ter zake verschuldigde omzetbelasting, invoerrechten en andere heffingen, zoals deze gelden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

4.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst doch voor de levering wijzingen optreden in materiaal prijzen, (loon)kosten, sociale lasten of belastingen, in- en uitvoerrechten, dan heeft Silikal Benelux het recht deze alsnog door te berekenen, ongeacht of deze wijzigingen voorzienbaar waren.

 

ARTIKEL 5.
Betalingen
5.1 Silikal Benelux verlangt te allen tijde van afnemers contante betaling te voldoen voor en uiterlijk ten tijde van levering, dan wel is zij gerechtigd te vorderen dat door de afnemer zekerheid wordt gesteld in de vorm van een bankgarantie of op een andere door Silikal Benelux aan te geven wijze voor de nakoming van diens verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst met Silikal Benelux.

5.2 Indien zekerheid wordt gesteld in de vorm van een bankgarantie en wanneer de overeengekomen betalingstermijnen door de afnemer worden nagekomen, is deze gerechtigd de gestelde zekerheid naar rato te verminderen.

5.3 Indien de afnemer met betaling dan wel zekerheidsstelling nalatig is, is Silikal Benelux zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge wet of overeenkomst.

5.4 Indien de afnemer met de betaling nalatig is, zijn alle buitengerechtelijke kosten ter incasso van de vordering door Silikal Benelux voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden reeds nu voor alsdan gefixeerd op 12 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,-. Deze kosten zijn reeds verschuldigd en opeisbaar, zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.

5.5 Bij niet-tijdige betaling is de afnemer eveneens rente van 1,0 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist door middel van een schriftelijke verklaring.

 

ARTIKEL 6.
Keuringen
6.1 Indien met de afnemer keuringen zijn overeengekomen, zullen deze keuringen steeds plaats hebben overeenkomstig de overeengekomen of tijdig overeen te komen keuringsmethode, keuringsprocedures en keuringstermijnen of bij gebreke daarvan overeenkomstig de bij Silikal Benelux gebruikelijke keuringsmethode, procedures en termijnen. Keuringen mogen geen oorzaak worden van vertragingen in de voortgang van de afname.

6.2 Indien Silikal Benelux aan de afnemer binnen de overeengekomen termijn, althans tijdig, de datum van de keuring heeft doorgegeven en de afnemer binnen een redelijke termijn geen gevolg geeft aan de uitnodiging, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

6.3 Silikal Benelux zal gelegenheid worden gegeven aan opmerkingen en bezwaren van de afnemer ten aanzien keuring of beproeving tegemoet te komen, alvorens de voorwerpen door de afnemer afgekeurd of geweigerd kunnen worden.

 

ARTIKEL 7.
Levertijd
7.1 Opgegeven levertijden gelden bij benadering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 De overeengekomen levertijd gaat in, zodra Silikal Benelux de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, in het bezit is van alle door de afnemer bij de opdracht te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens en Silikal Benelux de eventueel overeengekomen vooruitbetaling heeft ontvangen.

7.3 Ten aanzien van de levertijd gelden goederen als geleverd, zodra Silikal Benelux kennis geeft van hun gereedheid ter verzending of beproeving.

 

ARTIKEL 8.
Levering
8.1 Voor zover niet anders is overeengekomen vindt levering plaats af fabriek.

8.2 Voor uitleg van handelstermen in dit artikel is de jongste editie van de Incoterms van toepassing, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.

8.3 In afwijking van het bepaalde in deze Incoterms is molest voor rekening en risico van de afnemer vanaf de datum van opdrachtbevestiging.

8.4 Indien levering van de goederen door de afnemer wordt geweigerd, gaat onmiddellijk het risico van de goederen over op de afnemer en kan Silikal Benelux direct aanspraak maken op betaling. Silikal Benelux zal de goederen bewaren voor rekening en risico van de afnemer tot nader order.

8.5 Silikal Benelux heeft het recht om bij in gebreke blijven van de afnemer na sommatie zich te ontdoen van, of een andere bestemming te geven aan, de goederen. Een eventuele opbrengst ervan wordt aan de afnemer gecrediteerd onder aftrek van alle daarmee verbandhoudende kosten, onverminderd het recht van Silikal Benelux op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 

ARTIKEL 9.
Verzending.
9.1 De inlading en het vervoer van de goederen bij levering af fabriek geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.

9.2 Indien Silikal Benelux bij levering af fabriek de transportverzekering ten behoeve van de opdrachtgever afsluit, geschiedt dit voor rekening en risico van de afnemer.

9.3 Indien Silikal Benelux op zich heeft genomen aan het door de afnemer opgegeven adres te leveren is zij vrij in de keuze van het vervoer. De afnemer is in dat geval verplicht bij schade of verlies ontstaan gedurende het vervoer tijdig de vereiste stappen tot verhaal tegen de vervoerder te nemen. De afnemer dient op straffe van verval van aanspraken onverwijld aan Silikal Benelux opgave te doen van de vastgestelde schade of van het verlies alsmede van de ondernomen stappen jegens de vervoerder.

 

ARTIKEL 10.
Eigendomsvoorbehoud
10.1 Zolang de afnemer enige verbintenis jegens Silikal Benelux niet volledig is nagekomen blijven geleverde goederen eigendom van Silikal Benelux en wel voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer wordt in dat geval geacht de goederen voor Silikal Benelux te houden tot het tijdstip waarop zij haar verplichtingen jegens Silikal Benelux volledig is nagekomen.

10.2 Zolang de eigendom van de goederen niet op de afnemer is overgegaan, heeft zij niet het recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden, verhuren of bezwaren, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, zulks na toestemming van Silikal Benelux, in welk geval de afnemer zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan Silikal Benelux cedeert en aan Silikal Benelux op diens eerste verzoek de akte van cessie zal verstrekken. Te harer keuze kan Silikal Benelux ook vestiging van een stil pandrecht bij voorbaat verlangen.

10.3 Indien de afnemer haar betalingsverplichtingen niet nakomt is zij gehouden zonder nadere ingebrekestelling Silikal Benelux op eerste verzoek de aan haar in eigendom toebehorende goederen ter beschikking te stellen. Aan Silikal Benelux en diens werknemers komt het recht toe het terrein van de afnemer te betreden om zich het feitelijk bezit van de geleverde goederen te verschaffen.

10.4 De afnemer verplicht zich de belangen van Silikal Benelux in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. De afnemer verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op haar assuradeuren aan Silikal Benelux te cederen.

 

ARTIKEL 11.
Auteursrechten
11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen blijven tekeningen, beschrijvingen, berekeningen, schema’s en systemen welke door Silikal Benelux aan de afnemer in verband met de overeenkomst beschikbaar worden gesteld volledig eigendom van Silikal Benelux.

 

ARTIKEL 12.
Reclames
12.1 Klachten over door Silikal Benelux geleverde goederen dienen uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de geleverde goederen door de afnemer aan Silikal Benelux schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld te worden.

12.2 Het indienen van reclames ontheft de afnemer niet van diens verplichting tot betaling van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

12.3 Silikal Benelux bepaalt of de geleverde goederen dienen te worden teruggezonden of dat de afnemer de goederen beschikbaar dient te houden, opdat Silikal Benelux de gelegenheid heeft de betreffende goederen te onderzoeken.

12.4 De afnemer is gehouden nadere instructies van Silikal Benelux ter zake het gestelde in artikel 12.3 op te volgen, bij gebreke waarvan de rechten van de afnemer vervallen.

 

ARTIKEL 13.
Aansprakelijkheid
13.1 Silikal Benelux is niet aansprakelijk voor schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een overeenkomst, dan wel vanwege eventuele aansprakelijkheid op grond van de wet scheppende gedragingen van haar of haar werknemers, of het afwezig zijn daarvan, behoudens en voor zover de afnemer kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van Silikal Benelux en/of haar leidinggevenden.

13.2 Silikal Benelux is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en / of gevolgschade van de afnemer.
13.3 Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de (deel) factuur van de levering, waarop het betrekking heeft, althans waar het mee samen hangt.

13.4 Silikal Benelux is nimmer aansprakelijk voor schade indien de afnemer niet binnen 14 dagen na kennis te hebben genomen van de schadeoorzaak Silikal benelux per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk heeft gesteld en haar de gelegenheid heeft geboden een onderzoek naar de schadeoorzaak te verrichten.

13.5 Indien de afnemer derden handelingen met of bewerkingen aan door Silikal Benelux geleverde zaken laat verrichten, zonder hiertoe schriftelijk gemachtigd te zijn door Silikal Benelux, is Silikal Benelux nimmer aansprakelijk voor schade door die derden aan de zaken toegebracht.

13.6 Silikal Benelux is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of boetes tengevolge van en na het doen exporteren van de goederen door de afnemer of derden in het bijzonder niet, indien de goederen niet voldoen aan de wettelijke en andere normen van het land waarnaar wordt geëxporteerd.

13.7 Indien en voor zover Silikal Benelux aansprakelijk is voor schade van de afnemer of derden en ter zake van die aansprakelijkheid is verzekerd, is zij slechts verplicht schade toegebracht aan de afnemer te vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat door haar verzekeraar(s) wordt uitgekeerd. De polisvoorwaarden liggen voor afnemers bij Silikal Benelux ter inzage.

 

ARTIKEL 14.
Overmacht
14.1 In geval van een tekortkoming door een van beide partijen in de nakoming van de overeenkomst welke tekortkoming aan de tekortkomende partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van de overeenkomst of van het betreffende gedeelte van de overeenkomst worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Eerst indien een dergelijke opschorting 3 maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze tenminste 3 maanden zal duren, kan elk van beide partijen de overeenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn, onverminderd de gehoudenheid van de afnemer tot betaling aan Silikal Benelux van de tot het moment van ontbinding reeds geleverde goederen.

14.2 Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Silikal Benelux wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen:
- schade tengevolge van natuurrampen en/of stormschade en/of waterschade
- oorlog, oorlogsgevaar en / of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en / of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd
- werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting oproer en elke andere vorm van storing en / of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd
- verlies of beschadiging van goederen bij transport
- ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers
- wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden
- verbod tot of belemmering van levering aan Silikal Benelux opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of - contractuele vormen van samenwerking, waarbij Silikal Benelux is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt
- gebrek en / of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen
- brand of ongevallen in het bedrijf van Silikal Benelux niet of niet tijdige levering aan Silikal Benelux door toeleveranciers
stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie

 

ARTIKEL 15
Beëindiging
15.1 Indien de afnemer met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens Silikal Benelux in gebreke blijft, is Silikal Benelux na voorafgaande ingebrekestelling met een termijn van 14 dagen, behoudens in de gevallen waarin de overeenkomst of de algemene voorwaarden een duidelijke termijn voor nakoming bevatten, bevoegd de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen onverminderd het recht van Silikal Benelux op volledige vergoeding van kosten, schade en interessen.

15.2 Eenzelfde bevoegdheid als in 15.1 komt Silikal Benelux toe indien door de afnemer voorlopige surseance van betaling is aangevraagd dan wel het faillissement van haar is aangevraagd of beslag op goederen van haar wordt gelegd, in geval van stakingen of liquidatie van diens onderneming dan wel in die gevallen waarin naar het oordeel van Silikal Benelux sprake is van verminderde kredietwaardigheid van de afnemer.

 

ARTIKEL 16.
Overige bepalingen
16.1 De afnemer is gehouden Silikal Benelux te vrijwaren voor alle kosten en schade, waarin Silikal Benelux mocht vervallen doordat derden een vordering jegens haar instellen ter zake van een feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens de afnemer in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

16.2 Alle bedingen betreffende de uitsluiting op beperking van de aansprakelijkheid van Silikal Benelux en betreffende de vrijwaring van Silikal Benelux voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die in dienst zijn van Silikal Benelux als wel derden voor wiens handelen dan wel nalaten Silikal Benelux aansprakelijk is.

16.3 Indien een van de bedingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft het geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 17.
Toepasselijk recht
17.1 Alle onderhandelingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, zijn aan het Nederlandse recht onderworpen.

17.2 Het Weens koopverdrag gesloten op 11 april 1980 te Wenen is niet van toepassing.

 

ARTIKEL 18.
Bevoegde rechter
18.1 Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch.